การศึกษาสินค้าทางการแพทย์ช่วงโควิด-19 ระบาด

อินเทรนด์
อินเทรนด์

อินเทรนด์ รายงานการศึกษาสินค้าทางการแพทย์ช่วงโควิด-19 ระบาด

 • องค์การการค้าโลก (WTO) ข่าวสารที่intrend เผยแพร่รายงานการศึกษาเรื่องการค้าสินค้าทางการแพทย์กับวิกฤตโควิด-19
 • ผ่านทางเว็บไซต์ www.wto.org แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการส่งออก
 • นำเข้า และการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าทางการแพทย์ของประเทศต่างๆ
 • ระบุทั่วโลกมีการนำเข้าและส่งออกยามากที่สุด โดยจีนครองแชมป์ส่งออกหน้ากากอนามัย
 • สิงคโปร์แชมป์ส่งออกเครื่องช่วยหายใจ ส่วนไทยเก็บภาษีสินค้าทางการแพทย์เฉลี่ย 7.2%
 • แต่ล่าสุดรัฐบาลได้ยกเว้นภาษีนำเข้าให้กับสินค้าหน้ากากอนามัยแล้ว
 • และเตรียมปรับลดภาษีนำเข้าให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับป้องกันและรักษาไวรัสโควิด-19
 • เป็นการชั่วคราว
 • นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก (WTO)
 • ได้เผยแพร่รายงานการศึกษาเรื่องการค้าสินค้าทางการแพทย์กับวิกฤติโควิด-19
 • ผ่านทางเว็บไซต์ www.wto.org โดยแสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศและ
 • การเก็บภาษีศุลกากรของสินค้าทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2562 โดยพบว่า
 • มูลค่าการค้าโลกของสินค้าทางการแพทย์ (medical products) อยู่ที่ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
 • หรือร้อยละ 5 ของมูลค่ารวมการค้าโลก แบ่งเป็นการนำเข้าจากทั่วโลกรวม 1.01 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
 • หรือร้อยละ 5 ของมูลค่าการนำเข้าโลก และการส่งออกไปทั่วโลกมูลค่า 9.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
 • หรือร้อยละ 6 ของมูลค่าการส่งออกโลก
 • ด้านการนำเข้า ทั่วโลกมีสัดส่วนการนำเข้า คือ สินค้ายา ร้อยละ 56 ของการนำเข้าทั้งหมด
 • วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ ร้อยละ 17 เครื่องมือทางการแพทย์ ร้อยละ 14 และสินค้าใช้ในการป้องกันส่วนตัว
 • ร้อยละ 13 โดยมีประเทศ ผู้นำเข้าสินค้าทางการแพทย์หลักของโลก ได้แก่ สหรัฐฯ นำเข้าร้อยละ 19 เยอรมนี
 • ร้อยละ 9 และจีน ร้อยละ 6 ส่วนด้านการส่งออกทั่วโลกมีสัดส่วนการส่งออก ได้แก่ สินค้ายา ร้อยละ 55
 • วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ ร้อยละ 17 เครื่องมือทางการแพทย์ ข่าวสารที่intrend ร้อยละ 14 และสินค้าใช้ในการป้องกันส่วนตัว
 • ร้อยละ 14 โดยมีประเทศผู้ส่งออกสินค้าทางการแพทย์หลักของโลก ได้แก่ เยอรมนี ร้อยละ 14 สหรัฐฯ
 • ร้อยละ 12 และสวิตเซอร์แลนด์ ร้อยละ 9
 • สำหรับจีนเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าทางการแพทย์ที่มีการส่งออกสินค้า
 • ใช้ในการป้องกันส่วนตัว อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์ล้างมือ แว่นเพื่อการป้องกัน มากกว่าสินค้ายา
 • โดยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าดังกล่าวถึงร้อยละ 49 ของการส่งออกสินค้าทางการแพทย์ทั้งหมดของจีน
 • คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของการส่งออกสินค้าใช้ในการป้องกันส่วนตัวทั้งหมดของโลก
 • โดยจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัยอันดับหนึ่งของโลก มีสัดส่วนส่งออกถึงร้อยละ 25
 • ของการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัยโลก รองลงมา คือ เยอรมนี และสหรัฐฯ
 • ขณะที่สิงคโปร์เป็นผู้ส่งออกสินค้าเครื่องช่วยหายใจเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีสัดส่วนส่งออกร้อยละ 18
 • ของการส่งออกโลก รองลงมา คือ สหรัฐฯ ร้อยละ 16 เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 10 และจีน ร้อยละ 10
 • นางอรมนกล่าวว่า รายงานของ WTO ยังระบุว่า ปัจจุบันสมาชิก WTO 164 ประเทศ
 • เก็บภาษีนำเข้าสินค้าทางการแพทย์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.8 โดยฮ่องกง ไอซ์แลนด์ มาเก๊า
 • และสิงคโปร์ ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดแล้ว ในขณะที่หลายประเทศ เช่น จีน
 • เก็บภาษีนำเข้าสินค้าทางการแพทย์เฉลี่ยที่ร้อยละ 4.5
 • ทั้งนี้ หากแยกอัตราภาษีนำเข้าที่สมาชิก WTO เก็บตามกลุ่มสินค้า พบว่า สมาชิก WTO
 • เก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ใช้ในการป้องกันส่วนตัวในอัตราที่ยังสูงอยู่ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 11.5
 • วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ ข่าวสารที่intrend อัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 6.2 เครื่องมือทางการแพทย์ อัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 3.5 และยา
 • อัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 2.1 ในส่วนของไทยเก็บภาษีศุลกากรสินค้าทางการแพทย์เฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 7.2
 • แบ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในการป้องกันส่วนตัว เก็บภาษีนำเข้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.4 วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์
 • อัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 11.9 เครื่องมือทางการแพทย์ อัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 0.8 และยา
 • อัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ)
 • ด้วย เช่น อาเซียน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทยเก็บ
 • ภาษีนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 0 ยกเว้นอินเดีย ไทยยังคงเก็บภาษีสินค้าบางรายการที่ร้อยละ 5 และเก็บภาษีกับฮ่องกงที่ร้อยละ 1-8 เป็นต้น
 • อย่างไรก็ตาม ล่าสุดรัฐบาลไทยได้มีการยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัย
 • เป็นการชั่วคราวถึงกันยายน 2563 และเตรียมที่จะปรับลดเครื่องมือทางการแพทย์
 • อุปกรณ์ชุดตรวจหาไวรัสโควิด-19 ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 แล้ว
 • รวมทั้งยังได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าที่ใช้ในการรักษา วินิจฉัย
 • และป้องกันโรคโควิด-19 ที่นำเข้ามาเพื่อการบริจาค เป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2563-28 ก.พ. 2564
 • ทางด้านสถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางการแพทย์ของไทยในปี 2562 พบว่า
 • ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าทางการแพทย์ที่ 8,552 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 3,656 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเป็นร้อยละ 1.4 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย
 • และมูลค่าการนำเข้าที่ 4,896 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 2 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมดของไทย
 • โดยมีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ร้อยละ 23.1 ญี่ปุ่น ร้อยละ 12.9 และเวียดนาม ร้อยละ 6.1
 • แบ่งสัดส่วนประเภทสินค้าทางการแพทย์ที่ส่งออก เป็นวัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ผ้าก๊อซ
 • เข็มฉีดยา ร้อยละ 52.6 สินค้าใช้ในการป้องกันส่วนตัว เช่น สบู่ล้างมือ สเปรย์ล้างมือ
 • หน้ากากอนามัย แว่นตาป้องกัน ร้อยละ 26.2 ยา ร้อยละ 11.7 และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น
 • เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอ็กซเรย์ ร้อยละ 9.1 ในขณะที่ไทยมีตลาดนำเข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ
 • ร้อยละ 15.8 เยอรมนี ร้อยละ 12.6 และจีน ร้อยละ 11.3 โดยแบ่งสัดส่วนประเภทสินค้าทางการแพทย์ที่นำเข้า
 • เป็นยา ร้อยละ 42.4 วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ ร้อยละ 23.6 เครื่องมือทางการแพทย์
 • ร้อยละ 20.2 และสินค้าใช้ในการป้องกันส่วนตัว ข่าวสารที่intrend ร้อยละ 13.8

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

14 เมษายน 2563

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ